Obchodní podmínky

A. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky se vztahují a jsou platné pro nákup v internetovém obchodě
www.4ustyle.cz a upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím, Pavlem
Lustykem, IČ: 05897394 , se sídlem Litomyšl, Partyzánská 321, PSČ: 57001
2. Veškeré smluvní vztahy vzniklé při nákupu v internetovém obchodě se řídí platným
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb, občanský zákoník a
zákonem č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele a těmito obchodními podmínkami.
3. Kupní smlouva při prodeji zboží v internetovém obchodě mezi prodávajícím a kupujícím je
uzavřena okamžikem potvrzení objednávky kupujícího. Zasláním (učiněním) objednávky ze
strany kupujícího, potvrzuje kupující, že se řádně seznámil s těmito obchodními podmínkami,
které jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy. Součástí obchodních podmínek je i
reklamační řád.
4. Tyto obchodní podmínky jsou umístěny a přístupné na webových stránkách www.4ustyle.cz
5. Kupující učiněním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas dle zák.č. 101/2000 Sb. o
ochraně osobních údajů ke zpracování osobních údajů kupujícího v souvislosti s uzavíranou
kupní smlouvou a za účelem jejich evidence v souvislosti s uzavíranou kupní smlouvou.
Kupující je oprávněn tento svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou. Prodávající
se zavazuje s osobními údaji kupujícího nakládat výlučně v souladu s platnými právními
předpisy, zejména v souladu se zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a za účelem
naplnění uzavírané kupní smlouvy.
B. Objednávka, kupní smlouva, dodací a platební podmínky
Objednávka, kupní smlouva
1. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Pro
platnost objednávky musí být vyplněny veškeré údaje a náležitosti označené jako povinné.
Objednávku potvrdí prodávající e-mailem; uvedeným okamžikem je uzavřena kupní smlouva
a smluvním stranám vznikají vzájemná práva a povinnosti v souladu s platnou právní úpravou
a těmito obchodními podmínkami, zejména závazek prodávajícího dodat kupujícímu
objednané zboží a závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu dle
ceníků prodávajícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku
umožňující individuální jednání při uzavírání kupní smlouvy. Veškeré náklady, které
vzniknou kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si
hradí kupující sám.
2. Vlastnické právo k objednanému a dodanému zboží přechází na kupujícího okamžikem
jeho předání kupujícímu za podmínky řádného uhrazení kupní ceny. Vlastnické právo tak
nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny.
3. Jednotlivé objednávky ověřuje prodávající telefonicky nebo e-mailem, aby vyloučil
možnost nepravých objednávek na adresu kupujícího. Prodávající má právo odmítnout
objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek objednané zboží převzít a
uhradit za něj kupní cenu.
Zrušení objednávky
4. Bude-li požadovat kupující provedení storna objednávky, kontaktuje v této záležitosti
prodávajícího na e-mailové adrese: lustyk.pavel@4ustyle.cz nebo telefonicky na čísle: +420
739 136 910. Storno objednávky lze provést pouze do 24 hodin od objednání zboží.
5. Zruší-li objednávku zboží prodávající, upozorní kupujícího na tuto skutečnost e-mailovou
zprávou zaslanou na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.
Dodací podmínky
6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Pro řádné a včasné
doručení je třeba, aby adresa v objednávce byla uvedena přesně a spolu s telefonním číslem.
7. Dodací lhůta pro objednané zboží činí maximálně 5 dnů přijetí platby na účet a v případě
platby na dobírku do 5 ti dnů.
8. Prodávající má právo změnit lhůtu pro dodání zboží v závislosti na vnějších okolnostech. O
této skutečnosti prodávající neprodleně vyrozumí kupujícího e-mailem popř. telefonicky a
dohodne s ním náhradní termín pro dodání zboží.
9. V případě doručení otevřené zásilky nebo zásilky s poškozeným obalem, je kupující
oprávněn zásilku nepřevzít a reklamovat ji u přepravní společnosti česká pošta, nebo u jiného
zvoleného dopravce se kterým sepíše reklamační protokol. Pokud po rozbalení zásilky
kupující zjistí, že byl poškozen i obsah zásilky, je povinen na tuto skutečnost upozornit
prodávajícího, a to nejlépe e-mailem na adrese: lustyk.pavel@4ustyle.cz nebo telefonicky na
čísle: +420 739 136 910.
Platební podmínky
10. Kupní cena zboží se řídí platnými ceníky prodávajícího a cenami uvedenými u
jednotlivého zboží v internetovém obchodě. Není-li u zboží vyznačeno jinak, jsou veškeré
ceny zboží uvedeny s DPH. Kupní cena musí být vždy uhrazena před převzetím zboží.
11. Platbu za zboží je možno provést hotově v prodejně Pa&Ja, Smetanovo nám.64, 57001
Litomyšl; hotově na dobírku nebo na účet prodávajícího. Při platbě na dobírku je kupní cena
za zboží hrazena k rukám kurýra (osoby doručující a předávající zboží). Daňový doklad
zasíláme elektronicky na vámi uvedený e-mail.
12. Odmítne-li kupující bez vážného důvodu převzetí zboží, je povinen uhradit prodávajícímu
případně vzniklé náklady spojené s vyřízením objednávky, zabalením zboží a jeho přepravou.
13. Cena přepravy, balného a dobírky není součástí kupní ceny a je hrazena vedle kupní ceny
dle ceníků přepravní společnosti.
Odstoupení od smlouvy - vrácení zboží
14. Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba nepodnikatel) má právo dle ust.
§ 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez
uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 dnů, a to ode dne převzetí zboží. Pro
posouzení dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik
odeslání odstoupení prodávajícímu.
15. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu zboží, které
od něho obdržel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, přičemž
kupující nese náklady spojené s navrácením zboží. Odstoupí-li kupující - spotřebitel od
smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od
odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho
na základě smlouvy přijal, stejným způsobem, přičemž však platí, že prodávající není povinen
vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal. Jestliže kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější
způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání
zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Kupující -
spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a
vlastnosti. Prodávající může po kupujícím - spotřebiteli požadovat pouze úhradu nákladů
stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
16. V souladu s ust. § 1837 zákona č. 89/2012, Sb. občanský zákoník, nemá kupující -
spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho
předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a
podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách
finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po
uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho
osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném
spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než
vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v
uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné
vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování,
dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v
určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné
dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení
od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě
nemá právo na odstoupení od smlouvy.
17. Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane
nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.
C. Reklamační řád
Obecné, uplatnění reklamace
1. Tento reklamační řád upravuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012,
Sb. občanský zákoník, zejména způsob a podmínky uplatnění práv z vadného plnění.
2. „Zbožím“ se pro účely reklamací rozumí jakákoliv věc zakoupená v internetovém obchodě
(e-shop) společnosti www.4ustyle.cz, který je provozovaný prodávajícím – Pavel Lustyk,
„Záručním listem“ se rozumí listina vystavená prodávajícím (faktura, pokladní blok)
obsahující zákonem stanovené minimální náležitosti a opravňující kupujícího k uplatnění práv
z vadného plnění. „Reklamací“ se rozumí uplatnění (oznámení) vady zboží kupujícím u
prodávajícího, učiněné nejlépe písemně, e-mailem (lustyk.pavel@4ustyle.cz) nebo telefonicky
(+420 739 136 910 ).
3. Při reklamaci zboží by měl kupující přesně popsat vadu zboží, četnost jejího výskytu a další
důležité okolnosti pro posouzení vady a jejího charakteru a uvést též uplatňovaný nárok z
vady zboží. Zboží předané prodávajícímu k reklamaci by mělo být vhodně zabaleno a čisté.
4. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit ve lhůtě do 30 dnů od jejího řádného uplatnění,
nedohodne-li se s kupujícím jinak. O reklamaci bude pořízen reklamační protokol obsahující
podstatné informace o prodávajícím, kupujícím, reklamovaném zboží, uplatněné vadě, datu
uplatnění reklamace, datu vyřízení reklamace, způsobu vyřízení reklamace a popř. poznámka
o odmítnutí převzetí zboží kupujícím po provedené opravě či neuznání reklamace a o zaslání
zboží kupujícímu či o jeho uložení u prodávajícího. Kupující je na druhou stranu povinen
poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost při vyřizování reklamace.
Rozsah jakosti při převzetí a práv z vadného plnění
Prodávající odpovídá kupujícímu - spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Zejména
odpovídá tomu, že v době, kdy věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a
na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto
druhu obvykle používá,
c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost
nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při
převzetí.
Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží
v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
Požádá-li o to kupující - spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém
rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má
povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného
plnění výrobce.
Práva z vadného plnění se neuplatní:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při
převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Nemá-li věc vlastnosti stanovené pro jakost při převzetí, může kupující - spotřebitel
požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující - spotřebitel požadovat jen výměnu
součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady
neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující - spotřebitel
právo na bezplatné odstranění vady.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující - spotřebitel i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě
nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující - spotřebitel i právo od smlouvy
odstoupit.
Neodstoupí-li kupující - spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci
bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu.
Kupující – spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže
dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že
prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu
-spotřebiteli působilo značné obtíže.
Právo z vadného plnění kupujícímu - spotřebiteli nenáleží, pokud kupující před převzetím
věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu
nebo o věc použitou, má kupující - spotřebitel místo práva na výměnu věci právo na
přiměřenou slevu.
Práva z vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však určena jiná
osoba k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní
kupující - spotřebitel právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto
určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi
věci.
Uplatní-li kupující - spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné
formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
5. Kupující - spotřebitel má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů a to při uplatnění
následujícího práva: domáhá-li se u vady odstranitelné opravy nebo doplnění toho, co chybí,
anebo přiměřené slevy z ceny, a u vady neodstranitelné, pro kterou nelze věc užívat, práva na
odstoupení od smlouvy, anebo přiměřené slevy z ceny."
6. Veškeré reklamace vyřizuje a uplatňují se u prodávajícího, tj. Pavel Lustyk, 4uStyle,
Partyzánská 321, 57001 Litomyšl
D. Závěrečná ustanovení
1. Obchodní podmínky jsou pro kupujícího a prodávajícího závazné ve znění účinném
ke dni učinění objednávky kupujícím. Rovněž ceny zboží včetně ceny dopravy jsou
závazné ve výši uvedené a platné ke dni učinění objednávky.
2. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13.12.2021.
Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v
této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad
dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů,
provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce, která je zároveň věcně příslušným
subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, přičemž pravidla upravující postup
při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu jsou
spotřebitelům k dispozici na internetové adrese www.coi.cz. Dozor spojený s
ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů

3. „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné